Biography

Geboren in 1965 in Zuid Limburg en opgegroeid in Maastricht tot mijn 28e. Daarna in Gelderland en Zuid Holland gewoond. Nu al 28 jaar in Noord Holland woonachtig in het Waterland.

Er is een nieuwe muzikale fase aangebroken voor mij, dat voel ik. Mijn oorspronkelijke muzikale passie sinds mijn 14e ontvlamt weer. Mijn huidige visie over wat ik zie en hoor in de wereld en wat ik ervaar in mijn binnenwereld wil ik weer muzikaal vormgeven.

De afgelopen jaren hield ik mij bezig met therapeutische counselling, maatschappelijke clubs organiseren en vier levensthemaboeken schrijven. Creatie op een andere manier.

Maar 2023 gebruik ik om splinternieuwe jazzy liedjes te schrijven en nog niet uitgebrachte songs te herschrijven. In mijn nieuwe woonplaats heb ik weer een muziekstudio ingericht en dat is de perfecte plek om in alle rust te werken. Daarna ga ik de songs naar buiten brengen. Ik heb een idee om zes keer per jaar livingroomsessions te geven, bij mij thuis of op locatie, om die nieuwe jazzy songs ten gehore te brengen. Daarnaast zal ik ze onder mijn eigen label JAZZ GIRL MUSIC uitbrengen via diverse online (betaalde) streamingdiensten, zodat mensen de nieuwe liedjes kunnen downloaden.

*For English version scroll down

Achtergrond

Vanaf 1979 ben ik actief als singer/songwriter. Jaren heb ik klassieke zang- en muziekles gehad, veelal in Zuid-Limburg. Vanaf mijn 14e schrijf ik Engelstalige songs en neem deze op in de studio. Ik produceer mijn eigen muziekproducties, gebruik de nieuwste muzieksoftware voor het maken van opnames en speel piano en gitaar. Diverse bands richtte ik op en in diverse bands speelde ik in het verleden. Tevens werkte ik in prof muziekopnamestudio’s als zangeres, muzikante en producer. Als zangeres trad ik op in clubs in Nederland en Duitsland via artiestenbureaus en tevens tijdens radio en TV programma’s. Daarnaast schreef ik voor (amateur) artiesten liedjes en nam deel aan liedjeswedstrijden. Ook produceerde ik eigen beheer cd’s en was oprichter, zangeres en manager van vrouwenband Female Passion (stevige pop, rock & soul) en met mijn duo Sottovoce (piano en zang) trad ik ook op. Ik verdiepte mij altijd in alles wat met musicbusiness te maken had. Van het muzikaal creatieproces tot het technische proces in de studio, de juridische aspecten omtrent auteursrechten en alle marketingtools die er waren.

Onder beeldmateriaal vind je foto’s van voormalige optredens, studiowerk en promotiestuff.

Daarnaast organiseerde ik jarenlang grote dansparties voor gays door heel Nederland met mijn eigen muziek- en entertainmentbureau Two Babes. Tussentijds volgde ik diverse muziek- en geluidscursussen en na mijn opleiding bij de Internationale School of Audio Engineering (SAE) in Rotterdam ben ik ook kundig als geluidstechnica en muziekproducer.

Muziek is mijn ultieme creatieve expressie. Het dichtst bij mijn hart. Ik vertel mijn gevoelsverhaal met muziek en niets is zo kwetsbaar en puur als de menselijke stem. Daarmee maak ik verbinding met het hart van mensen. Dat is tijdloos en universeel. Dat komt rechtstreeks binnen in de ziel van mensen. Muziek is ontegenzeglijk de taal van mijn ziel.

Mijn muziekstijl

Natuurlijk heb ik mijn eigen muziekstijl en door de jaren heen heb ik die verder ontwikkeld. Muziek moet je horen en beleven. Maar als ik er dan een woordelijke beschrijving van moet geven: gevoelige jazzy songs met veel soul. Ik heb een donker timbre qua stemgeluid, vroeger zeer krachtig maar het is zachter en fijngevoeliger geworden. Dat doet het mooie leven met mij en door het groeien en volwassen worden doet de stem vanzelf mee.

Ik beluister tegenwoordig graag Diana Krall, Norah Jones, Melody Gardot, maar ook Nina Simone, Edith Piaff, Billy Holiday, Sting en George Michael, vind ik prachtig. De stevige klanken van Anouk, Tina Turner en Shania Twain beluister ik ook graag, vooral als ik in mijn cabrio rondrijd, dan gaat het volume hoog en zing ik luidkeels mee.

Jazzmuziek vind ik meer muziek om aandachtig en stil te beluisteren en tot me te nemen. Een beetje zoals ik zelf ben: zowel uitbundig en krachtig maar ook beschouwend en gevoelig. Dat kunnen delen met mijn muziek beschouw ik als een groot geschenk in mijn leven.

On stage
Born in 1965 in South Limburg and raised in Maastricht until I was 28. Then lived in Gelderland and South Holland. Living in the Waterland in North Holland for 28 years now.

A new musical phase has dawned for me, I feel it. My original musical passion since I was 14 ignites again. I want to musically shape my current vision about what I see and hear in the world and what I experience in my inner world.

In recent years I have engaged in therapeutic counselling, organizing social clubs and writing four life theme books. Creation in a different way.

But 2023 I use to write brand new jazzy songs and rewrite unreleased songs. In my new place of residence I have set up a music studio again and that is the perfect place to work in peace. Then I'm going to release the songs. I have an idea to give livingroom sessions six times a year, at my home or on location, to perform those new jazzy songs. In addition, I will release them under my own label JAZZ GIRL MUSIC via various online (paid) streaming services, so that people can download the new songs.
Background

I have been active as a singer/songwriter since 1979. For years I had classical singing and music lessons, mostly in South Limburg. From the age of 14 I write songs in English and record them in the studio. I produce my own music productions, use the latest music recording software and play the piano and guitar. I founded several bands and played in several bands in the past. I also worked in professional music recording studios as a singer, musician and producer. As a singer I performed in clubs in the Netherlands and Germany through artist agencies and also during radio and TV programs. In addition, I wrote songs for (amateur) artists and participated in song competitions. I also produced CDs under my own management and was founder, singer and manager of female band Female Passion (solid pop, rock & soul) and I also performed with my duo Sottovoce (piano and vocals). I always immersed myself in everything that had to do with music business. From the musical creation process to the technical process in the studio, the legal aspects of copyright and all the marketing tools that were there.

Under images you will find photos of former performances, studio work and promotional stuff.

In addition, I organized large dance parties for gays throughout the Netherlands for years with my own music and entertainment agency Two Babes. In the meantime I took various music and sound courses and after my education at the International School of Audio Engineering (SAE) in Rotterdam I am also skilled as a sound technician and music producer.

Music is my ultimate creative expression. Closest to my heart. I tell my emotional story with music and nothing is as vulnerable and pure as the human voice. With that I connect with people's hearts. That is timeless and universal. That goes straight into people's souls. Music is undeniably the language of my soul.
My music style

Of course I have my own music style and over the years I have developed it further. You have to hear and experience music. But if I have to describe it word for word: sensitive jazzy songs with a lot of soul. My voice has a dark timbre, it used to be very powerful but it has become softer and more sensitive. That's what the beautiful life does to me and by growing and maturing, the voice automatically participates.

Nowadays I like to listen to Diana Krall, Norah Jones, Melody Gardot, but I also love Nina Simone, Edith Piaff, Billy Holiday, Sting and George Michael. I also like to listen to the solid sounds of Anouk, Tina Turner and Shania Twain, especially when I'm driving around in my convertible, then the volume goes high and I sing along loudly.

I think jazz music is more music to listen to carefully and quietly and to absorb. A bit like myself: both exuberant and powerful but also contemplative and sensitive. I consider being able to share that with my music as a great gift in my life.